Styling concepten & decoratie verhuur

1. Identiteit van de onderneming
In Style Styling & Decoraties
Kraaivenstraat 34
5048 AB, Tilburg, Nederland

Telefoonnummer: +31 13 590 61 71
E-mailadres: info@instylestyling.com
Website: www.instylestyling.com

KvK: 17268224
BTW: NL 167875516 B01

2.1 Offertes & Bestellingen

Alle offertes van verhuurder zijn geheel vrijblijvend, tenzij onherroepelijkheid van het aanbod op enigerlei wijze blijkt. Herroeping van het aanbod c.q. offerte kan door verhuurder plaatsvinden onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij, verder te noemen opdrachtgever of huurder. Verhuurder is niet gebonden door bestellingen hoe dan ook gedaan, die niet door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 Bestellingen gaan via e-mail, telefonisch of via fax.

2.3. Wijzigingen in bestelling(en) moeten door koper tijdig en schriftelijk aan de verhuurder ter kennis worden gebracht.

3.1 Annuleringen

Bij annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, brengen wij u een bedrag in rekening, dat naar redelijkheid in overeenstemming is met de periode dat de goederen voor u gereserveerd zijn geweest, het aantal dagen tot de levering en de dag van annulering.

3.2 Indien u vanaf ondertekening van de offerte tot 1 maand van te voren annuleert rekenen wij 40% van het totaal verschuldigde bedrag.
3.3. Indien u vanaf ondertekening van de offerte tot 2 weken van te voren annuleert rekenen wij 50% van het totaal verschuldigde bedrag.
3.4. Indien u vanaf ondertekening van de offerte tot 1 week van te voren annuleert rekenen wij 75% van het totaal verschuldigde bedrag.
3.5. Indien u vanaf ondertekening van de offerte tot 48 uur van te voren annuleert rekenen wij 100% van het totaal verschuldigde bedrag.
3.6. Decoraties die op speciaal verzoek zijn besteld en voor speciaal voor de bestelling zijn gemaakt, worden bij iedere annulering volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 1. Huurprijzen en transport

4.1 Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed, en gelden voor de periode die tevoren tussen partijen is afgesproken.
4.2 Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode vanaf in ontvangst name van de zaken, ook tijdens het transport indien dit zijdens opdrachtgever verzorgd wordt, het risico en rekening van verlies of beschadiging van de zaken.
4.3 Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om een voorspoedig laden en lossen van zaken mogelijk te maken. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever te laden en lossen en zo nodig op te (doen) slaan, waarmede aan de plicht van levering door opdrachtnemer is voldaan.
4.4 De transportkosten voor het bezorgen en ophalen van de goederen zijn op aanvraag beschikbaar.
4.5 Transport geschiedt tegen de door opdrachtnemer vastgestelde tarieven.
4.6 Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald, tenzij partijen, om welke reden dan ook, andere afspraken hebben gemaakt. De laad/los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens.
4.7 Als uitgangspunt voor laadtijd geldt maximaal 15 minuten; als uitgangspunt voor lostijd geldt eveneens maximaal 15 minuten.
4.8 Indien zaken door opdrachtnemer worden bezorgd en/of gehaald verplicht opdrachtgever zich voor passende assistentie zorg te dragen. Bij het ontbreken van deze hulp zullen meerkosten worden berekend waarbij als uitgangsbasis de gemaakte kosten aan zijde van opdrachtnemer gelden.
4.9 Zaken dienen aan het eind van de huurperiode compleet, ordelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar opgesteld te staan om een spoedig laden en transport te bevorderen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer de uit dit gebrek voortvloeiende kosten in rekening zal brengen bij opdrachtgever. Een en ander is ter beoordeling aan opdrachtnemer.
4.10 Genoemde prijzen zijn per stuk, exclusief BTW en in euro’s.

 1. Bij uitvoering van de opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.
 2. Op de overeengekomen dag worden de goederen ter beschikking gesteld aan de huurder.
 3. Transporten en opruimen van stylingen in het weekend en ’s nachts kan alleen in overleg en tegen een extra weekend en/of nachttarief
 4. Verzending

8.1 Verzending vindt tijdig plaats en alleen indien de goederen door de verhuurder niet op tijd verzonden worden, zullen de verhuurkosten vergoed worden aan de verhuurder.

8.2 Indien het pakket te laat aankomt wegens derden, omdat het bijvoorbeeld niet kan worden afgegeven door de transporteur en het pakket een volgende werkdag opnieuw wordt aangeboden, zijn wij niet verantwoordelijk en zal er geen geld worden gerestitueerd.

9.1 Retour en verpakkingen

De goederen dienen op de retourdatum op afgesproken tijd klaar te staan voor transport op dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn (op rolcontainer, in kratten, op pallet etc.) en op dezelfde wijze geretourneerd worden.

9.2 Indien op de retourdatum op de afgesproken tijd de huurder de goederen niet klaar heeft staan voor verzending of heeft opgestuurd dan wordt vanaf die datum huur in rekening gebracht

totdat de goederen retour zijn. Tevens worden alle extra kosten voor transport, arbeid e.d. doorberekend.

9.3 Bij vervoer van de goederen door de opdrachtgever zelf of door derden, die al dan niet van hem daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van het teniet gaan der goederen en/of kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de opdrachtgever.

9.4 De verhuurder zal bij het retour brengen/halen/sturen een telling van de gehuurde goederen verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.

10.1 Schade en vermissingen

Gehuurde artikelen m.u.v. het bestek en onderborden, dienen altijd ongewassen retour gegeven te worden. Als het nat is, dient het te worden uitgehangen te worden om weervorming te voorkomen. Brandgaatjes, kaarsvet, schimmel, kauwgom, olie, inkt en andere onherstelbare vlekken worden gezien als schade.

10.2 Alle schades, vermissingen en kwaliteitsverminderingen, ongeacht de oorzaak, zijn voor rekening van de opdrachtgever. In deze gevallen blijft uiteraard de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de dagwaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht. De huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken en het als een goede huisvader te verzorgen.

10.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met de gehuurde goederen, die aan derden, aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 De verhuurder is niet aansprakelijk en niet tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding jegens de huurder gehouden, indien de goederen door overmacht niet aan de huurder ter beschikking gesteld kunnen worden. De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de goederen niet, of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot de goederen.

11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van In Style Styling & Decoraties aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan In Style Styling & Decoraties toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.3 In Style Styling & Decoraties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door In Style Styling & Decoraties gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens haar ter zake van welke oorzaak ook.

11.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door In Style Styling & Decoraties voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

11.6 Opdrachtnemer erkent geen enkele aansprakelijkheid (waaronder bovendien aansprakelijkheid m.b.t. milieuschaden) indien deze schade is ontstaan door verkeerd en/of ondeskundig gebruik van de geleverde zaken door opdrachtgever.

11.7 Beschadigde of verloren zaken, alsook breuk of enige kwaliteitsvermindering, alsook de geleverde zaak ter vervanging van de beschadigde of verloren zaak zijn gedurende de gehele huurperiode voor rekening van opdrachtgever. Vergoeding van zaken geschiedt tegen dagwaarde.

11.8 Opdrachtgever verplicht zich maatregelen te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of anderszins en zo nodig de gehuurde zaken te verzekeren. Gedurende de gehele huurperiode is opdrachtgever aansprakelijk voor alle boetes, leges, precario, staangelden, milieulasten en/of aanverwante risico’s en kosten, voortvloeiend uit het gebruik van de gehuurde zaken.

11.9 Onverminderd het bepaalde in artikel 10. lid 1 t/m 9, houdt de opdrachtnemer de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele storm- en/of brandschade alsook de gevolgschade aan geleverde zaken. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer in welke zin ook is in dit verband uitgesloten.

 1. Huurperiode

Alle huurprijzen gelden voor 1 aaneengesloten huurperiode. Deze huurperiode dient voor de huurperiode overeengekomen worden met de verhuurder en goedgekeurd worden door de verhuurder. De goederen kunnen in overleg met de verhuurder 1 dag van tevoren worden afgehaald en 1 dag na gebruik worden geretourneerd met in achtneming de betreffende openingstijden. Prijzen voor langere termijnen op aanvraag beschikbaar.

 1. De goederen dienen op datum van levering door de opdrachtgever gecontroleerd te worden. Klachten van de opdrachtgever moeten op straffe van verval van het recht tot reclameren op de bezorgdag aan verhuurder worden meegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de opdrachtgever het recht tot reclameren.
 2. De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van zgn. producten- en diensten-aansprakelijkheid vanaf het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de goederen weer in het bezit van de verhuurder gekomen zijn. Gedurende de in de vorige zin vermelde periode vrijwaart de huurder derhalve de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens de verhuurder mochten doen gelden.
 3. Legitimatie

Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs voor het huren van onze artikelen.

16 Betalingsvoorwaarden

16.1 De huurprijs dient voor de huurperiode voldaan te zijn bij het ter beschikking stellen, dan wel bezorgen van de te huren goederen. De kosten voortspruitend uit het ontbreken van bepaalde gehuurde goederen, kosten veroorzaakt door enig andere schade dienen door overschrijving van het verschuldigd bedrag naar de op factuur vermeld rekeningnummer t.n.v. opdrachtnemer te worden afgerekend binnen 7 dagen na het retourneren der goederen.

16.2 Betaling dient te geschieden:

 1. A) In geldige Nederlandse valuta (Euro);
 2. B) Door overschrijving van het verschuldigd bedrag naar de op factuur vermeld rekeningnummer t.n.v. opdrachtnemer;
 3. C) Contante betaling en betaling achteraf op rekening is slechts mogelijk indien hiertoe vooraf door verhuurder toestemming is verleend.

16.3 Alle betalingen door de koper/huurder zullen binnen de overeengekomen betalingstermijnen zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van verkoper/ verhuurder of op een door deze aan te wijzen bank- of girorekening.

16.4 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is koper/huurder over het totale netto factuurbedrag aan verkoper/verhuurder zonder dat enige aanmaning vereist is, een rente verschuldigd van 1,5% procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal worden gerekend, onverminderd het aan verkoper/verhuurder toegekende recht om buiten de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering buitengerechtelijke incassokosten tot een maximum van vijftien procent van het in te vorderen bedrag op koper/huurder te verhalen. Retourkosten van wissels, kwitanties en dergelijke bescheiden zijn eveneens voor rekening van huurder/koper.

 1. Borg

Verhuurder kan als zekerheid tot betaling van de huurprijs en/of borg van het verhuurde een waarborgsom verlangen. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de verschuldigde huurpenningen, schade en eventuele kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huurpenningen de waarborg overtreft, is verhuurder gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom te eisen

 1. Privacy & Geheimhouding
  18.1 In Style Styling & Decoraties verklaart hierdoor nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.

18.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
18.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 1. Intellectuele eigendom

19.1 In Style Styling & Decoraties behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

19.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van In Style Styling & Decoraties, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van In Style Styling & Decoraties toegestaan.

 1. Overmacht

20.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die In Style Styling & Decoraties niet kan worden toegerekend. Hieronder zijn onder meer begrepen weersgesteldheid en/of weersomstandigheden, brand, stakingen, stagnatie in toeleveringen in welke zin en om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, oproer, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme, staat van beleg, stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, stremming van post, communicatie, dataverkeer en datacommunicatie in welke zin ook, maatregelingen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis

had moeten nakomen.

20.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen

bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval aan één of beide zijden verplichting tot schadevergoeding bestaat.

20.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan

voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een

afzonderlijke overeenkomst.

 1. Medewerking door de opdrachtgever

21.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke In Style Styling & Decoraties overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door In Style Styling & Decoraties gewenste vorm en wijze aan In Style Styling & Decoraties ter beschikking worden gesteld.

21.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat In Style Styling & Decoraties onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

21.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan In Style Styling & Decoraties ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

21.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het In Style Styling & Decoraties noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde In Style Styling & Decoraties in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

21.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

 1. Klachtenregeling

22.1 Definities

In de onderhavige klachtenregeling wordt verstaan onder:

 1. Gedragsregels: de door het NTBO vastgestelde Gedragsregels voor NTBO leden.
 2. Klacht: elke uiting van ongenoegen over het functioneren van een NTBO lid in die

hoedanigheid, door of namens Klager schriftelijk kenbaar gemaakt aan het NTBO,

conform artikel 3.1 en 3.2 van deze klachtenregeling.

 1. NTBO-functionaris: de door de voorzitter van de NTBO aangewezen persoon, belast

met de administratie van een klacht.

 1. Klager: het bruidspaar of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.
 2. Mediator: de door de NTBO aangewezen mediator.
 3. NTBO: de Stichting Nederlandse TrouwBranche Organisatie gevestigd te Amsterdam.

22.2 Doel van de klachtenregeling

Het doel van deze klachtenregeling is het op een laagdrempelige wijze oplossen van

klachten.

21.3 Procedure

 1. A) Een klacht wordt alleen in behandeling genomen indien schriftelijk ingediend bij het

NTBO binnen 6 maanden na beëindiging van de bruiloft waaruit de klacht rijst.

 1. B) De Klager doet daarbij in elk geval opgave van:
 • zijn naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en (eventueel) faxnummer

en e-mailadres;

 • de naam van het NTBO lid;
 • de overeenkomst met dit NTBO lid indien beschikbaar;
 • een korte omschrijving van de klacht en omstandigheden;
 1. C) De NTBO-functionaris legt de datum van ontvangst van de Klacht van de Klager vast.

De NTBO-functionaris zendt de Klager binnen een week een ontvangstbevestiging en

stuurt het betreffende NTBO lid binnen een week de Klacht toe. Daarbij vermeldt de

NTBO-functionaris de naam van de beoogde mediator. Aan de Klager, het NTBO lid en

Mediator wordt gevraagd om binnen een week kenbaar te maken of er banden bestaan

die een onpartijdige klachtbehandeling in de weg staan. Indien dat het geval is, schakelt

de NTBO-functionaris onverwijld een andere mediator in. Binnen twee weken na

ontvangst van de Klacht leidt de NTBO-functionaris de Klacht door naar de mediator.

 1. D) Bij voortzetting van de klachtbehandeling, behandelt de Mediator de Klacht adequaat.

Hij hoort Klager en NTBO lid. De Klacht wordt afgehandeld binnen zes weken nadat de

Mediator de Klacht heeft ontvangen. De Mediator kan deze termijn eenmalig met

maximaal vier weken verlengen. Indien de Klager, het NTBO lid en de Mediator hiermee

akkoord gaan, kan de afhandeling telefonisch plaatsvinden.

 1. E) De Mediator beijvert zich om naar aanleiding van de Klacht een bevredigende

uitkomst te bewerkstelligen. De Mediator is niet bevoegd een bindende uitspraak te doen

of sancties op te leggen. De Mediator mag desgevraagd wel aanbevelingen doen of zijn

mening over aspecten van de Klacht geven. Aan dergelijke aanbevelingen en meningen

kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 1. F) De Mediator legt de datum waarop hij de Klacht van het NTBO heeft ontvangen,

alsmede de door hem gevolgde procedure, met inbegrip van eventuele met de Klager

en/of de Mediator gemaakte afspraken, deugdelijk vast en zendt eventuele afspraken

naar Klager en NTBO lid. Wanneer de klachtbehandeling is beëindigd, stuurt de Mediator een schriftelijk beëindigingbericht aan Klager, NTBO lid en de NTBO.

 1. G) Het NTBO neemt een gedeelte van de kosten van de Mediator voor zijn rekening.

Klager betaalt €75,- en Lid NTBO betaalt €100,- aan klachtengeld. Verdere kosten die Klager en lid NTBO zelf maken komen voor hun eigen rekening.

2.4 Beslotenheid en vertrouwelijkheid betreffende klachtenprocedure

 1. De Mediator is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle informatie die hem

bij de behandeling van de Klacht ter kennis is gekomen. Deze verplichting geldt ook

jegens het dagelijks bestuur van het NTBO en de NTBO-functionaris. Deze verplichting

geldt niet voor zover de Mediator onafhankelijk van de Klacht reeds over deze informatie

beschikte of had kunnen beschikken.

 1. De informatie die tijdens de behandeling van de Klacht wordt uitgewisseld is

vertrouwelijk.

III. De Klacht wordt in beslotenheid behandeld.

 1. Zowel Klager als NTBO lid kan zich laten bijstaan bij de behandeling van een Klacht. De Klager en/of NTBO lid die zich laat bijstaan, staat ervoor in dat zijn bijstandverlener zich onverkort zal houden aan de geheimhoudingsplicht zoals die in de mediation waaruit de Klacht is gerezen, is overeengekomen.

2.5 – Slotbepalingen

Deze Klachtenregeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de NTBO. Inzake gevallen waarin deze Klachtenregeling niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van het NTBO.

Close Menu